Sprzedaż nieruchomości – zwolnienia od podatku VAT

Zasada podstawowa 

Zwolniona od podatku jest dostawa budynków, budowli lub ich części (art.43 ust.1 pkt 10 ustawy o VAT), z wyjątkiem gdy:

 • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

 • wybudowaniu lub
 • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT wynika, że każda dostawa budynków, budowli lub ich części, dokonywana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, podlega zwolnieniu od podatku. Natomiast opodatkowaniu podlega dostawa tych towarów dokonywana:

 • w okresie przed pierwszym zasiedleniem, 
 • w ramach pierwszego zasiedlenia, 
 • w ciągu 2 lat od pierwszego zasiedlenia podlega opodatkowaniu.

Tym samym sprzedaż i oddanie do użytkowania przez firmę deweloperską nowo wybudowanego domu lub lokalu mieszkalnego osobie będącej pierwszym nabywcą (i jednocześnie użytkownikiem) jest typowym przykładem, kiedy dochodzi do pierwszego zasiedlenia.

Zobacz również: Wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu

Wyjątki od zasady podstawowej

Ponadto, na podstawie art.43 ust.1 pkt 10a ustawy o VAT, zwolniona od podatku jest dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjęta zwolnieniem, o którym mowa powyżej, pod warunkiem że:

 • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przepis ten wprowadza wyjątek od zasady opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części w przypadku, gdy dostawa ta jest dokonywana przed lub w ramach pierwszego zasiedlenia albo w ciągu 2 lat od pierwszego zasiedlenia. 

Możliwość wyboru opodatkowania

Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części są zarejestrowani, jako podatnicy podatku VAT czynni oraz złożą:

 • przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub
 • w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów – zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Czy sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT?

Z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT wynika, że każda dostawa budynków, budowli lub ich części, dokonywana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, podlega zwolnieniu od podatku. Natomiast opodatkowaniu podlega dostawa tych towarów dokonywana:

 • w okresie przed pierwszym zasiedleniem, 
 • w ramach pierwszego zasiedlenia, 
 • w ciągu 2 lat od pierwszego zasiedlenia podlega opodatkowaniu. 

Ponadto, na podstawie art.43 ust.1 pkt 10a ustawy o VAT zwolniona od podatku jest dostawa budynków, budowli lub ich części, nieobjęta zwolnieniem, o którym mowa powyżej, pod warunkiem że:

 • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.
 • Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa podatkowego? Kancelaria radców prawnych i doradców podatkowych chętnie udzieli wsparcia i wskaże możliwe rozwiązania sprawy.

Podobne wpisy

Spadki i darowizny – opodatkowanie

Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn nabycie rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych w Polsce Opodatkowaniu podatkiem
 • 2023 12 października
 • -
 • Brak komentarzy

Sprzedaż nieruchomości – zwolnienia od podatku VAT

Zasada podstawowa  Zwolniona od podatku jest dostawa budynków, budowli lub ich części (art.43 ust.1 pkt 10 ustawy o VAT), z
 • 2023 12 października
 • -
 • Brak komentarzy

Wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu

Postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego W przypadku wszczęcia postępowania podatkowego z urzędu organ podatkowy jest obowiązany wydać postanowienie. Treść postanowienia
 • 2023 29 września
 • -
 • Brak komentarzy

Zakończenie postępowania podatkowego

Przepisy Ordynacji podatkowej wyróżniają dwa rodzaje decyzji kończących postępowanie podatkowe: Decyzje deklaratoryjne Decyzje deklaratoryjne wydawane są w przypadku postępowań podatkowych
 • 2023 27 września
 • -
 • Brak komentarzy