Sprzedaż nieruchomości – zwolnienia od podatku VAT

Zasada podstawowa 

Zwolniona od podatku jest dostawa budynków, budowli lub ich części (art.43 ust.1 pkt 10 ustawy o VAT), z wyjątkiem gdy:

 • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

 • wybudowaniu lub
 • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT wynika, że każda dostawa budynków, budowli lub ich części, dokonywana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, podlega zwolnieniu od podatku. Natomiast opodatkowaniu podlega dostawa tych towarów dokonywana:

 • w okresie przed pierwszym zasiedleniem, 
 • w ramach pierwszego zasiedlenia, 
 • w ciągu 2 lat od pierwszego zasiedlenia podlega opodatkowaniu.

Tym samym sprzedaż i oddanie do użytkowania przez firmę deweloperską nowo wybudowanego domu lub lokalu mieszkalnego osobie będącej pierwszym nabywcą (i jednocześnie użytkownikiem) jest typowym przykładem, kiedy dochodzi do pierwszego zasiedlenia.

Zobacz również: Wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu

Sprzedaż nieruchomości - zwolnienia od podatku VAT

Wyjątki od zasady podstawowej

Ponadto, na podstawie art.43 ust.1 pkt 10a ustawy o VAT, zwolniona od podatku jest dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjęta zwolnieniem, o którym mowa powyżej, pod warunkiem że:

 • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przepis ten wprowadza wyjątek od zasady opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części w przypadku, gdy dostawa ta jest dokonywana przed lub w ramach pierwszego zasiedlenia albo w ciągu 2 lat od pierwszego zasiedlenia. 

Możliwość wyboru opodatkowania

Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części są zarejestrowani, jako podatnicy podatku VAT czynni oraz złożą:

 • przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub
 • w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów – zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Czy sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT?

Z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT wynika, że każda dostawa budynków, budowli lub ich części, dokonywana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, podlega zwolnieniu od podatku. Natomiast opodatkowaniu podlega dostawa tych towarów dokonywana:

 • w okresie przed pierwszym zasiedleniem, 
 • w ramach pierwszego zasiedlenia, 
 • w ciągu 2 lat od pierwszego zasiedlenia podlega opodatkowaniu. 

Ponadto, na podstawie art.43 ust.1 pkt 10a ustawy o VAT zwolniona od podatku jest dostawa budynków, budowli lub ich części, nieobjęta zwolnieniem, o którym mowa powyżej, pod warunkiem że:

 • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.
 • Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa podatkowego? Kancelaria radców prawnych i doradców podatkowych chętnie udzieli wsparcia i wskaże możliwe rozwiązania sprawy.

Podobne wpisy

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Kiedy osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości? Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta informację o nieruchomościach i
 • 2024 09 stycznia
 • -
 • Brak komentarzy
Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Przez budowlę należy rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie
 • 2024 04 stycznia
 • -
 • Brak komentarzy
Podatek od nieruchomości 2024

Podatek od nieruchomości w 2024 roku

Podatek od nieruchomości jest daniną publiczną, którą płaci się od posiadania nieruchomości lub obiektów budowlanych.  Zasady opodatkowania tym podatkiem określa
 • 2023 20 grudnia
 • -
 • Brak komentarzy
prawo podatkowe i spadkowe Warszawa

Spadki i darowizny – opodatkowanie

Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn nabycie rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych w Polsce Opodatkowaniu podatkiem
 • 2023 12 października
 • -
 • Brak komentarzy