Spadki i darowizny – opodatkowanie

Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn nabycie rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych w Polsce

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 •  dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 •  darowizny, polecenia darczyńcy;
 •  zasiedzenia;
 • nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 • zachowku;
 • nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności; 
 • nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci;
 •  nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego.

Sprawdź również: Na czym polega prawo spadkowe?

Przepisy ustawy o nieodpłatnym zniesieniu współwłasności stosuje się odpowiednio do nieodpłatnego:

 • nabycia własności rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) albo jej części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność;
 • wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli.

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są wyłącznie osoby fizyczne.

Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn nabycie rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą

Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co jest opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn?

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m. in. tytułem:

Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co to jest zapis zwykły w testamencie?

Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Jest to tak zwany zapis zwykły w testamencie.

Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym także zapisobiercę (dalszy zapis).

Co to jest zapis windykacyjny w testamencie?

testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny).

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

 • rzecz oznaczona co do tożsamości;
 • zbywalne prawo majątkowe;
 • przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne;
 • ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności;
 • ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

Co to jest polecenie w testamencie?

Spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem. Jet to tak zwane polecenie testamentowe.

Co to jest polecenie darczyńcy?

Darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie darczyńcy).

Kancelaria doradztwa podatkowego Warszawa chętnie udzieli konsultacji z zakresu prawa podatkowego i spadkowego. Skontaktuj się z nami 661 33 22 59.

Podobne wpisy

Spadki i darowizny – opodatkowanie

Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn nabycie rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych w Polsce Opodatkowaniu podatkiem
 • 2023 12 października
 • -
 • Brak komentarzy

Sprzedaż nieruchomości – zwolnienia od podatku VAT

Zasada podstawowa  Zwolniona od podatku jest dostawa budynków, budowli lub ich części (art.43 ust.1 pkt 10 ustawy o VAT), z
 • 2023 12 października
 • -
 • Brak komentarzy

Wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu

Postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego W przypadku wszczęcia postępowania podatkowego z urzędu organ podatkowy jest obowiązany wydać postanowienie. Treść postanowienia
 • 2023 29 września
 • -
 • Brak komentarzy

Zakończenie postępowania podatkowego

Przepisy Ordynacji podatkowej wyróżniają dwa rodzaje decyzji kończących postępowanie podatkowe: Decyzje deklaratoryjne Decyzje deklaratoryjne wydawane są w przypadku postępowań podatkowych
 • 2023 27 września
 • -
 • Brak komentarzy