Podatek od nieruchomości w 2024 roku

Podatek od nieruchomości jest daniną publiczną, którą płaci się od posiadania nieruchomości lub obiektów budowlanych.  Zasady opodatkowania tym podatkiem określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. z dnia 16 listopada 2022 r., Dz.U. z 2023 r. poz. 70).

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

 1. grunty, 
 2. budynki lub ich części,
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Sprawdź również: Sprzedaż nieruchomości – zwolnienia od podatku VAT

Wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Podatkiem od nieruchomości nie są opodatkowane grunty rolne i lasy, chyba że są wykorzystywane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. 

 Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają m. in. również:

 • grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych;
 • grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi;
 • nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego;
 • grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż utrzymanie dróg publicznych lub eksploatacja autostrad płatnych;
 • nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które wchodzą w skład Krajowego Zasobu Nieruchomości.
Podatek od nieruchomości w 2024 roku

Stawki podatku od nieruchomości w 2024r.

Zgodnie z art.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości jest ustalana w drodze uchwały przez radę gminy właściwą dla miejsca położenia nieruchomości. Istnieją jednak granice ustawowe, których rady gmin muszą przestrzegać podczas uchwalania stawek tego podatku.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości ustala w każdym roku w obwieszczeniu Minister Finansów. Górne granice stawek podatku w 2024r. uzależnione są od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z pierwszego półrocza 2023 r., który wzrósł o 15 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 r.

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości w 2024r. dla budynków mieszkalnych 

W 2023 roku podatek od nieruchomości dla budynków mieszkalnych wynosi maksymalnie 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu mieszkalnego. W 2024 roku maksymalna stawka podatku od nieruchomości dla budynków i lokali mieszkalnych będzie wyższa i wyniesie 1,15 zł od 1 m2 ich powierzchni użytkowej.

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości w 2024r. dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za grunty, budynki, i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty, budynki i budowle, które są w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi w 2023 roku maksymalnie 28,78 zł od 1 m2 ich powierzchni użytkowej.

W 2024 roku maksymalna stawka podatku od nieruchomości dla takich nieruchomości będzie wynosić 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynku.

W przypadku, gdy działalność gospodarcza dotyczy obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, to górna granica tego podatku w 2023r. wynosi 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynku. W 2024 roku stawka ta wzrośnie do 15,50 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości w 2024r. dla budynków przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych

W przypadku budynków przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych podatek od nieruchomości w 2023 roku wynosi maksymalnie 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynku. W 2024 roku stawka maksymalna dla tych budynków będzie wynosić 6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości w 2024r. dla gruntów 

 • W przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków górna granica w 2023r. wynosi 1,16 zł od 1 m2. W 2024 roku stawka ta wzrośnie do 1,34 zł od 1 m2 powierzchni gruntu.
 • W przypadku gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi, wysokość podatku nie będzie mogła mieć wartości większej niż 5,79 zł za 1 ha takich gruntów. W 2024 roku stawka ta wzrośnie do 6,66 zł od 1 ha ich powierzchni.
 • Z kolei dla pozostałych gruntów maksymalna wartość stawki w 2023r. wynosiła 0,61 zł za 1m2. W 2024 roku stawka ta wzrośnie do 0,71 zł od 1 m2 powierzchni gruntu.
 • W przypadku obszarów niezabudowanych, które są objęte planem rewitalizacji, gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, maksymalna wysokość podatku w 2023r. wynosi w 3,81 zł za 1m2 takich gruntów. W 2024 roku stawka ta wzrośnie do 4,39 zł od 1 m2 powierzchni gruntu.

Stawki podatku od nieruchomości w największych miastach idą w górę – ile trzeba będzie zapłacić?

Stawki podatku od nieruchomości w największych miastach w Polsce idą w górę. Rady największych miast wprowadziły najwyższą możliwą stawkę, którą dopuszczono w obwieszczeniu Ministra Finansów. Dotyczy to m. in. takich miast, jak: Warszawa, Krąków, Łódź, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Lublin, Bydgoszcz, Katowice, Białystok. W ich przypadku wprowadzono maksymalne wysokości stawek podatku od nieruchomości, które wynoszą dla:

 • Budynków mieszkalnych – 1,15 zł za m2;
 • Budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 33,10 zł za m2;
 • Budynków pozostałych – 11,17 zł za m2;
 • Gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,34 zł za m2;
 • Gruntów pozostałych – 0,71 zł za m2.

Oznacza to, ze w przypadku właścicieli 100 – metrowego mieszkania kwota podatku wzrośnie ze 100 zł obowiązujących w tym roku, do kwoty 115 zł w 2024 r. Z kolei dla posiadaczy lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, stawka podatku od nieruchomości będzie od przyszłego roku wynosić 33,10 zł od 1m2 powierzchni. W przypadku pomieszczenia o powierzchni 100 m2 podatek wzrośnie z 2878 zł rocznie w 2023r. do kwoty 3310 zł rocznie w 2024r. Oznacza to wzrost o 432 zł rocznie.

Kancelaria doradztwa podatkowego Warszawa chętnie udzieli konsultacji z zakresu prawa podatkowego. Skontaktuj się z nami 661 33 22 59.

Pytania i odpowiedzi

Co podlega podatkowi od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości jest daniną publiczna uregulowaną w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, którą płaci się od posiadania gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Co nie podlega podatkowi od nieruchomości?

Podatkiem od nieruchomości nie są opodatkowane grunty rolne i lasy, chyba że są wykorzystywane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają m. in. również:

 • grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych;
 • nieruchomości zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego;
 • grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych;
 • nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które wchodzą w skład Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Jaki podatek od nieruchomości w 2024r.?

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości ustala w każdym roku w obwieszczeniu Minister Finansów. Górne granice stawek podatku w 2024r. określono w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023r. (M.P. z 2023r., poz. 774), które wynoszą dla:

 • Budynków mieszkalnych – 1,15 zł za m2;
 • Budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 33,10 zł za m2;
 • Budynków pozostałych – 11,17 zł za m2;
 • Gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,34 zł za m2;
 • Gruntów pozostałych – 0,71 zł za m2.

Źródła:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Etel,2009,

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023r.(M.P. z 2023r., poz. 774) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024


Podobne wpisy

Jak przekazać darowiznę na niepełnoletnie dziecko?

Darowizna na niepełnoletnie dziecko, czyli jak przepisać mieszkanie na niepełnoletniego?  

Procedura przepisania nieruchomości na dziecko jest możliwa na trzy różne sposoby: poprzez umowę dożywocia, testament lub umowę darowizny mieszkania. A
 • 2024 29 maja
 • -
 • Brak komentarzy
Spadek a darowizna – na czym polega różnica?

Spadek a darowizna – różnice 

Spadek i darowizna to w przepisach prawa dwa zupełnie różne pojęcia, a każde z nich regulowane jest przez Kodeks cywilny.
 • 2024 29 maja
 • -
 • Brak komentarzy
Jak uniknąć podatku od spadków i darowizn?

Jak uniknąć płacenia podatku od spadku i darowizn?  

Warto pamiętać, że obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn zależy od momentu, w którym dochodzi do nabycia
 • 2024 29 maja
 • -
 • Brak komentarzy
Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny do urzędu skarbowego?

Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny?  

Osoby należące do I grupy podatkowej mogą być zwolnione z podatku od spadków i darowizn przy otrzymaniu darowizny, pod warunkiem
 • 2024 29 maja
 • -
 • Brak komentarzy