Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Przez budowlę należy rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jeżeli obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od budowli powstał w ciągu roku podatkowego podstawą opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli budowle lub ich części zostały ulepszone podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano ich ulepszenia.

Budowle lub ich części podlegają opodatkowaniu, jeżeli są one związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Kancelaria doradztwa podatkowego Warszawa udzieli wyczerpującej konsultacji z zakresu prawa podatkowego. Skontaktuj się z nami 661 33 22 59.

Podatek od nieruchomości w 2024 roku

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości dla budowli

W przypadku budowli lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą maksymalna stawka podatku od nieruchomości wynosi 2% ich wartości.

Ustalanie wartości budowli przez biegłego 

Jeżeli podatnik nie określił wartości budowli lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) powołuje biegłego, który ustali tę wartość. 

W przypadku gdy podatnik nie określił wartości budowli lub wartość ustalona przez biegłego jest wyższa co najmniej o 33% od wartości określonej przez podatnika, koszty ustalenia wartości przez biegłego ponosi podatnik.

Organ podatkowy powołuje biegłego spośród rzeczoznawców majątkowych, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 

Zobacz również: Podatek od nieruchomości w 2024 roku

Kiedy budowle opodatkowane są podatkiem od nieruchomości?

Podatkiem od nieruchomości opodatkowane są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oznacza to, ze podatkiem tym opodatkowane są jedynie budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak opodatkowane są budowle podatkiem od nieruchomości?

W przypadku budowli lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą maksymalna stawka podatku od nieruchomości wynosi 2% ich wartości. Podstawą opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczania przez podatnika amortyzacji. Jeżeli od budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa.

Źródła:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Etel,2009

Podobne wpisy

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Kiedy osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości? Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta informację o nieruchomościach i
 • 2024 09 stycznia
 • -
 • Brak komentarzy
Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości

Przez budowlę należy rozumieć obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie
 • 2024 04 stycznia
 • -
 • Brak komentarzy
Podatek od nieruchomości 2024

Podatek od nieruchomości w 2024 roku

Podatek od nieruchomości jest daniną publiczną, którą płaci się od posiadania nieruchomości lub obiektów budowlanych.  Zasady opodatkowania tym podatkiem określa
 • 2023 20 grudnia
 • -
 • Brak komentarzy
prawo podatkowe i spadkowe Warszawa

Spadki i darowizny – opodatkowanie

Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn nabycie rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych w Polsce Opodatkowaniu podatkiem
 • 2023 12 października
 • -
 • Brak komentarzy