Postępowanie podatkowe – cel, przebieg, strony

Postępowanie podatkowe – cel, przebieg, strony

Celem postępowania podatkowego jest zazwyczaj określenie wysokości zobowiązania podatkowego, czyli kwoty, którą podatnik musi zapłacić. Postępowanie podatkowe rozpoczyna się najczęściej w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, np. w przypadku gdy kontrola podatkowa ujawni takie nieprawidłowości.

Postępowanie podatkowe jest jednym z rodzajów postępowania administracyjnego, uregulowanym w Ordynacji podatkowej, które przeprowadza organ podatkowy pierwszej instancji (np. naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego). 

Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Postępowanie podatkowe prowadzą organy podatkowe pierwszej i drugiej instancji (dyrektor izby administracji skarbowej, samorządowe kolegium odwoławcze).

Etapami postępowania podatkowego są:

 • Wszczęcie postępowania
 • Postępowanie dowodowe
 • Wydanie decyzji określającej zobowiązanie podatkowe
 • Ewentualne postępowanie odwoławcze
Postępowanie podatkowe – cel, przebieg, strony

Wszczęcie postępowania podatkowego

Postępowanie podatkowe wszczynane jest z urzędu lub na wniosek podatnika, np. przez wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Postępowanie podatkowe podjęte przez organ podatkowy z urzędu (poza przypadkami wymienionymi w Ordynacji podatkowej) rozpoczyna się w dniu doręczenia podatnikowi postanowienia o jego wszczęciu. Datą wszczęcia postępowania podatkowego na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu. 

Strony w postępowaniu podatkowym

Stronami w postępowaniu podatkowym jest organ podatkowy, a z drugiej strony najczęściej podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoba trzecia, o której mowa w art. 110-117c Ordynacji podatkowej, która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy.

Zakończenie postępowania podatkowego

Zakończenie postepowania podatkowego wymagającego przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy Ordynacji podatkowej stanowią inaczej. 

Postępowanie podatkowe kończy się wydaniem decyzji (najczęściej określającej wysokość zobowiązania podatkowego), od której przysługuje odwołanie. Dalej spór podatkowy toczy się przed organem podatkowym wyższej instancji (dyrektor izby administracji skarbowej, samorządowe kolegium odwoławcze), jako postępowanie odwoławcze. 

Często jednak spory podatkowe przenoszą się do wojewódzkich sądów administracyjnych, a w końcu do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeśli masz spór z urzędem skarbowym, skontaktuj się z doradcami podatkowymi Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Podatkowych.

Bibliografia:

Ordynacja podatkowa, red. Mariański 2023, wyd. 2

Ordynacja podatkowa, red. Dzwonkowski 2020, wyd. 9

Na czym polega postępowanie podatkowe?

Postępowanie podatkowe jest jednym z rodzajów postępowania administracyjnego, uregulowanym w Ordynacji podatkowej, które przeprowadza organ podatkowy pierwszej instancji (np. naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego). Postępowanie podatkowe wszczynane jest z urzędu lub na wniosek podatnika, np. przez wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Celem postępowania podatkowego jest określenie wysokości zobowiązania podatkowego. Rozpoczyna się najczęściej w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Postępowanie podatkowe kończy się wydaniem decyzji, od którego przysługuje odwołanie. Dalej spór podatkowy toczy się przed organem podatkowym wyższej instancji. 

Jak długo trwa postepowanie podatkowe?

Zakończenie postepowania podatkowego wymagającego przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy Ordynacji podatkowej stanowią inaczej.

Kiedy prowadzi się postępowanie podatkowe?

Celem postępowania podatkowego jest określenie wysokości zobowiązania podatkowego. Postępowanie podatkowe rozpoczyna się zazwyczaj w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, np. w przypadku gdy kontrola podatkowa ujawni takie nieprawidłowości.

Od czego zaczyna się postepowanie podatkowe?

Postępowanie podatkowe podjęte przez organ podatkowy z urzędu (poza przypadkami wymienionymi w Ordynacji podatkowej) rozpoczyna się w dniu doręczenia podatnikowi postanowienia o jego wszczęciu. Najczęściej do postępowania podatkowego dochodzi po stwierdzeniu nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych wykrytych podczas przeprowadzonej kontroli podatkowej.

Podobne wpisy

Doradca podatkowy a księgowy różnice

Doradca podatkowy czy księgowy – jakie są różnice? 

Zarządzanie finansami w biznesie to wyzwanie, które wymaga odpowiednich narzędzi i wsparcia ekspertów. Jednym z częstych pytań, które się pojawiają,
 • 2024 26 czerwca
 • -
 • Brak komentarzy
Kiedy warto skonsultować się z doradcą podatkowym?

Kiedy warto zgłosić się do doradcy podatkowego?

Zastanawiasz się, czy potrzebujesz doradcy podatkowego? W dzisiejszych czasach zarządzanie podatkami w Polsce może być skomplikowane, zarówno dla przedsiębiorców, jak
 • 2024 26 czerwca
 • -
 • Brak komentarzy
Jak skutecznie przygotować się do audytu podatkowego?

Jak skutecznie przygotować się do audytu podatkowego? 

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czym jest audyt podatkowy i czy może cię dotyczyć? Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś małym przedsiębiorcą,
 • 2024 26 czerwca
 • -
 • Brak komentarzy
Odwołanie od decyzji podatkowej

Jak napisać odwołanie od decyzji podatkowej?

Podjęcie decyzji podatkowej przez urząd skarbowy może wywołać wiele emocji, zwłaszcza jeśli jest ona niekorzystna. Nie musisz jednak akceptować każdej
 • 2024 26 czerwca
 • -
 • Brak komentarzy