Postępowanie podatkowe – cel, przebieg, strony

Postępowanie podatkowe – cel, przebieg, strony

Celem postępowania podatkowego jest zazwyczaj określenie wysokości zobowiązania podatkowego, czyli kwoty, którą podatnik musi zapłacić. Postępowanie podatkowe rozpoczyna się najczęściej w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, np. w przypadku gdy kontrola podatkowa ujawni takie nieprawidłowości.

Postępowanie podatkowe jest jednym z rodzajów postępowania administracyjnego, uregulowanym w Ordynacji podatkowej, które przeprowadza organ podatkowy pierwszej instancji (np. naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego). 

Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Postępowanie podatkowe prowadzą organy podatkowe pierwszej i drugiej instancji (dyrektor izby administracji skarbowej, samorządowe kolegium odwoławcze).

Etapami postępowania podatkowego są:

 • Wszczęcie postępowania
 • Postępowanie dowodowe
 • Wydanie decyzji określającej zobowiązanie podatkowe
 • Ewentualne postępowanie odwoławcze

Wszczęcie postępowania podatkowego

Postępowanie podatkowe wszczynane jest z urzędu lub na wniosek podatnika, np. przez wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Postępowanie podatkowe podjęte przez organ podatkowy z urzędu (poza przypadkami wymienionymi w Ordynacji podatkowej) rozpoczyna się w dniu doręczenia podatnikowi postanowienia o jego wszczęciu. Datą wszczęcia postępowania podatkowego na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu. 

Strony w postępowaniu podatkowym

Stronami w postępowaniu podatkowym jest organ podatkowy, a z drugiej strony najczęściej podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoba trzecia, o której mowa w art. 110-117c Ordynacji podatkowej, która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy.

Zakończenie postępowania podatkowego

Zakończenie postepowania podatkowego wymagającego przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy Ordynacji podatkowej stanowią inaczej. 

Postępowanie podatkowe kończy się wydaniem decyzji (najczęściej określającej wysokość zobowiązania podatkowego), od której przysługuje odwołanie. Dalej spór podatkowy toczy się przed organem podatkowym wyższej instancji (dyrektor izby administracji skarbowej, samorządowe kolegium odwoławcze), jako postępowanie odwoławcze. 

Często jednak spory podatkowe przenoszą się do wojewódzkich sądów administracyjnych, a w końcu do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeśli masz spór z urzędem skarbowym, skontaktuj się z doradcami podatkowymi Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Podatkowych.

Bibliografia:

Ordynacja podatkowa, red. Mariański 2023, wyd. 2

Ordynacja podatkowa, red. Dzwonkowski 2020, wyd. 9

Na czym polega postępowanie podatkowe?

Postępowanie podatkowe jest jednym z rodzajów postępowania administracyjnego, uregulowanym w Ordynacji podatkowej, które przeprowadza organ podatkowy pierwszej instancji (np. naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego). Postępowanie podatkowe wszczynane jest z urzędu lub na wniosek podatnika, np. przez wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Celem postępowania podatkowego jest określenie wysokości zobowiązania podatkowego. Rozpoczyna się najczęściej w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Postępowanie podatkowe kończy się wydaniem decyzji, od którego przysługuje odwołanie. Dalej spór podatkowy toczy się przed organem podatkowym wyższej instancji. 

Jak długo trwa postepowanie podatkowe?

Zakończenie postepowania podatkowego wymagającego przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy Ordynacji podatkowej stanowią inaczej.

Kiedy prowadzi się postępowanie podatkowe?

Celem postępowania podatkowego jest określenie wysokości zobowiązania podatkowego. Postępowanie podatkowe rozpoczyna się zazwyczaj w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, np. w przypadku gdy kontrola podatkowa ujawni takie nieprawidłowości.

Od czego zaczyna się postepowanie podatkowe?

Postępowanie podatkowe podjęte przez organ podatkowy z urzędu (poza przypadkami wymienionymi w Ordynacji podatkowej) rozpoczyna się w dniu doręczenia podatnikowi postanowienia o jego wszczęciu. Najczęściej do postępowania podatkowego dochodzi po stwierdzeniu nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych wykrytych podczas przeprowadzonej kontroli podatkowej.

Podobne wpisy

Zakończenie postępowania podatkowego

Przepisy Ordynacji podatkowej wyróżniają dwa rodzaje decyzji kończących postępowanie podatkowe: Decyzje deklaratoryjne Decyzje deklaratoryjne wydawane są w przypadku postępowań podatkowych
 • 2023 27 września
 • -
 • Brak komentarzy

Czas trwania postępowania podatkowego

Czas trwania załatwiania spraw przed urzędem skarbowym Zgodnie z art.139 Ordynacji podatkowej, załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić
 • 2023 18 września
 • -
 • Brak komentarzy

Postępowanie podatkowe – cel, przebieg, strony

Postępowanie podatkowe – cel, przebieg, strony Celem postępowania podatkowego jest zazwyczaj określenie wysokości zobowiązania podatkowego, czyli kwoty, którą podatnik musi
 • 2023 30 sierpnia
 • -
 • Brak komentarzy

Czym różni się kontrola podatkowa od postępowania podatkowego?

Cele i istota kontroli podatkowej Zgodnie z art. 281 §2 Ordynacji podatkowej: „Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują
 • 2023 01 sierpnia
 • -
 • Brak komentarzy