Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Kiedy osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości?

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych na formularzu IN-1, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego podwyższenie lub obniżenie wysokości tego podatku.

Kancelaria doradztwa podatkowego Warszawa chętnie udzieli informacji z zakresu prawa podatkowego. Skontaktuj się z nami 661 33 22 59. Pomożemy Ci rozwiązać problem i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub osobiście złożone w urzędzie. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień w tym podatku. Oprócz tego informacja IN-1 powinna być złożona z właściwymi załącznikami:

 • ZIN-1: załącznik ma zawierać wykaz danych o przedmiotach opodatkowania, które podlegają opodatkowaniu;
 • ZIN-2: załącznik ma zawierać wykaz danych o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania tym podatkiem;
 • ZIN-3: załącznik ma zawierać dane pozostałych współwłaścicieli, czy współposiadaczy.

Podatek od nieruchomości na dany rok od osób fizycznych ustala w drodze decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:

 • do dnia 15 marca,
 • do dnia 15 maja,
 • do dnia 15 września,
 • do dnia 15 listopada.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

Należy też pamiętać, że w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od nieruchomości w 2024 roku

Kiedy płacą podatek od nieruchomości osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej?

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać, w terminie:

 1. do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy na formularzu DN-1,
 2. jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 31 stycznia – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Wysokość podatku w tymprzypadku podatnicy ustalają samodzielnie.

Deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub osobiście złożone w urzędzie. Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień w tym podatku. Oprócz tego deklaracja DN-1 powinna być złożona z właściwymi załącznikami:

 • ZDN-1: załącznik ma zawierać wykaz danych o przedmiotach opodatkowania, które podlegają opodatkowaniu;
 • ZDN-2: załącznik ma zawierać wykaz danych o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania tym podatkiem.

Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości podmioty te wpłacają bez wezwania na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

FAQ

Kiedy należy płacić podatek od nieruchomości?

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej.  wpłacają podatek roczny podatek od nieruchomości w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. Z kolei osoby fizyczne są zobowiązane płacić ten podatek w ratach, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Jakie dokumenty składamy w podatku od nieruchomości?

Deklarację na podatek od nieruchomości DN–1 składają osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej. Natomiast osoby fizyczne są zobowiązane złożyć Informację o nieruchomościach na formularzu IN-1 do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie nieruchomości.

Kto zgłasza podatek od nieruchomości?

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych składają Deklarację na podatek od nieruchomości DN–1. Z kolei osoby fizyczne są zobowiązane złożyć Informację o nieruchomościach na formularzu IN-1 do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie nieruchomości.

W jaki sposób liczy się podatek od nieruchomości?

Wysokość podatku liczy się, jako iloczyn powierzchni budynku lub gruntu oraz stawek podatku od nieruchomości, które ustala w drodze uchwały rada gminy właściwa dla miejsca położenia nieruchomości. Istnieją jednak granice ustawowe, których rady gmin muszą przestrzegać podczas uchwalania stawek tego podatku. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości ustala w każdym roku w obwieszczeniu Minister Finansów. Stawki podatku są zróżnicowane m. in. na  budynki mieszkalne, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynki pozostałe, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, grunty pozostałe.

Źródła:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Etel,2009

Podobne wpisy

Doradca podatkowy a księgowy różnice

Doradca podatkowy czy księgowy – jakie są różnice? 

Zarządzanie finansami w biznesie to wyzwanie, które wymaga odpowiednich narzędzi i wsparcia ekspertów. Jednym z częstych pytań, które się pojawiają,
 • 2024 26 czerwca
 • -
 • Brak komentarzy
Kiedy warto skonsultować się z doradcą podatkowym?

Kiedy warto zgłosić się do doradcy podatkowego?

Zastanawiasz się, czy potrzebujesz doradcy podatkowego? W dzisiejszych czasach zarządzanie podatkami w Polsce może być skomplikowane, zarówno dla przedsiębiorców, jak
 • 2024 26 czerwca
 • -
 • Brak komentarzy
Jak skutecznie przygotować się do audytu podatkowego?

Jak skutecznie przygotować się do audytu podatkowego? 

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czym jest audyt podatkowy i czy może cię dotyczyć? Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś małym przedsiębiorcą,
 • 2024 26 czerwca
 • -
 • Brak komentarzy
Odwołanie od decyzji podatkowej

Jak napisać odwołanie od decyzji podatkowej?

Podjęcie decyzji podatkowej przez urząd skarbowy może wywołać wiele emocji, zwłaszcza jeśli jest ona niekorzystna. Nie musisz jednak akceptować każdej
 • 2024 26 czerwca
 • -
 • Brak komentarzy