Darowizna mieszkania – wszystko co powinieneś wiedzieć 

Darowizna mieszkania zazwyczaj dotyczy najbliższych członków rodziny, na przykład gdy rodzice przekazują nieruchomość swoim dzieciom lub dziadkowie przekazują wnukom. Aby prawnie przenieść własność nieruchomości, należy znać warunki otrzymania mieszkania w drodze darowizny, dokonać odpowiednich formalności i czasami także uiścić podatek od darowizny mieszkania oraz inne opłaty.

Jak dokonać darowizny mieszkania zgodnie z obowiązującym prawem?

Jakie są warunki otrzymania mieszkania w drodze darowizny? Osoby, które są prawnymi właścicielami nieruchomości mogą w formie darowizny przekazać swój dom lub mieszkanie innej osobie. 

Procedura przekazania mieszkania w formie darowizny oparta jest o umowę w formie aktu notarialnego zawartą u notariusza. Na mocy takiej umowy darczyńca będący właścicielem mieszkania przenosi akt własności na rzecz obdarowanego. Darowizna jest nieodpłatna, czyli darczyńca w zamian nie otrzymuje zapłaty.

A jakie są skutki prawne darowizny mieszkania dla darczyńcy i obdarowanego? Czy umowa darowizny jest aktem własności?

Sposób dokonania darowizny określa art. 890 Kodeksu Cywilnego. Umowa darowizny wywołuje skutki prawne. Umowa darowizny mieszkania to przeniesienie aktu własności do danej nieruchomości na rzecz obdarowanego podobnie, jak przy zakupie nieruchomości, z tym że przekazanie następuje nieodpłatnie.

Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia darowizny nieruchomości?

Dokumenty potrzebne do darowizny mieszkania potrzebne do sporządzenia u notariusza aktu darowizny nieruchomości to zwykle takie dokumenty, jak:

 • dane darczyńcy (osoby lub kilku osób, które chcą dokonać darowizny), to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, 
 • dane obdarowanego/obdarowanych, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania, 
 • określenie stopnia pokrewieństwa/powinowactwa pomiędzy darczyńcą i obdarowanym na przykład na podstawie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego darczyńcy i obdarowanego, potwierdzające ich pokrewieństwo/powinowactwo (np. odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa),
 • dowód własności nieruchomości (zwykle jest to akt notarialny)
 • odpis z księgi wieczystej
 • wypis z ewidencji gruntów
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • określenie wartości przedmiotu darowizny

W każdym przypadku warunki otrzymania mieszkania w drodze darowizny, a przede wszystkim dokumenty potrzebne do aktu notarialnego mogą być nieco inne, w zależności od statusu prawnego mieszkania, a także od statusu darczyńcy i obdarowanego. 

Co trzeba zrobić po otrzymaniu darowizny mieszkania?

Po otrzymaniu aktu notarialnego darowizny mieszkania należy zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego. Wniosek trzeba złożyć w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, wraz z kopią aktu notarialnego i innymi dokumentami pozwalającymi na oszacowanie wartości mieszkania. 

Jakie są koszty darowizny mieszkania?

Koszty darowizny nieruchomości obejmują koszty sporządzenia aktu notarialnego, wysokość taksy notarialnej zależy od wartości nieruchomości, która jest przedmiotem darowizny, a czy darowizna mieszkania jest opodatkowana?

Tak, otrzymanie darowizny podlega opodatkowaniu. Kwota podatku zależy od wartości nabytej darowizny oraz przynależności obdarowanego do określonej grupy podatkowej (I-III), lecz nie wszyscy obdarowani są zobowiązani do zapłaty podatku.  

Jak uniknąć podatku od darowizny mieszkania?

Zwolnienie od podatku od darowizny przysługuje tylko osobom z najbliższej rodziny. Z podatku zwolniony może być:

 • małżonek
 • zstępni i wstępni oraz pasierbowie
 • rodzeństwo
 • ojczym i macocha

Osoby te, aby uniknąć podatku, muszą zgłosić nabycie praw majątkowych do Urzędu Skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Czy można unieważnić darowiznę mieszkania?

Tak, darowizna zostać odwołana w szczególnych sytuacjach, gdy obdarowany wykaże rażącą niewdzięczność wobec darczyńcy. Podstawy prawne odwołania darowizny określa Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360; ost. zm. Dz.U. z 2022 r., poz. 2339)

Po jakim czasie można sprzedać mieszkanie z darowizny?

Sprzedaż mieszkania z darowizny jest możliwa, ale mogą zaistnieć koszty podatkowe związane z taką transakcją, w przypadku nieznajomości przepisów prawa. Po poradę prawną i podatkową w sprawie darowizny mieszkania zapraszamy do kontaktu – kancelaria podatkowa, naszą specjalizacją jest prawo dotyczące darowizn i prawo spadkowe 

Podobne wpisy

Jak przekazać darowiznę na niepełnoletnie dziecko?

Darowizna na niepełnoletnie dziecko, czyli jak przepisać mieszkanie na niepełnoletniego?  

Procedura przepisania nieruchomości na dziecko jest możliwa na trzy różne sposoby: poprzez umowę dożywocia, testament lub umowę darowizny mieszkania. A
 • 2024 29 maja
 • -
 • Brak komentarzy
Spadek a darowizna – na czym polega różnica?

Spadek a darowizna – różnice 

Spadek i darowizna to w przepisach prawa dwa zupełnie różne pojęcia, a każde z nich regulowane jest przez Kodeks cywilny.
 • 2024 29 maja
 • -
 • Brak komentarzy
Jak uniknąć podatku od spadków i darowizn?

Jak uniknąć płacenia podatku od spadku i darowizn?  

Warto pamiętać, że obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn zależy od momentu, w którym dochodzi do nabycia
 • 2024 29 maja
 • -
 • Brak komentarzy
Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny do urzędu skarbowego?

Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny?  

Osoby należące do I grupy podatkowej mogą być zwolnione z podatku od spadków i darowizn przy otrzymaniu darowizny, pod warunkiem
 • 2024 29 maja
 • -
 • Brak komentarzy